Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Pluter-Jupito is gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 63075172
Adres: Van Hoornbeekstraat 118, 2582 RG, Den Haag.
Email: info@pluter-jupito.nl
Telefoon: 06-41039965
www.pluter-jupito.nl

Pluter-Jupito biedt spirituele, holistische, creatieve en kunstzinnige vorming en onderwijs in de vorm van cursussen, workshops en trainingen binnen het gebied van zelfverwezenlijking en levert hieraan gerelateerde producten. Door je in te schrijven voor een cursus, workshop of training of door akkoord te gaan met een door Pluter-Jupito opgestelde offerte, ga je akkoord met de volgende voorwaarden van Pluter-Jupito.

1. Toegankelijkheid en parkeren 
De praktijk bevindt zich aan huis op de 1e etage van een appartementencomplex en is niet rolstoeltoegankelijk. In de wijk is het alle dagen betaald parkeren tussen 13.00 en 24.00 uur. Parkeren kun je in de straat, de parkeermeters staan om de hoek aan zowel de Prins Mauritslaan als aan de Johan van Oldenbarneveldlaan.

2. De overeenkomst
Voor Pluter-Jupito ontstaan eerst verplichtingen nadat de totale kosten of vooraf afgesproken deelbetalingen van het consult, de cursus, workshop of training zijn voldaan. Of een aanmelding of ondertekende offerte digitaal wordt aangeleverd, mondeling of schriftelijk is overeengekomen maakt voor de toepasselijkheid van deze voorwaarden niet uit.

Onder ‘consult’ wordt een enkele bijeenkomst verstaan die voor minimaal 1 uur wordt afgenomen. Onder ‘workshop’ worden één of twee aangekondigde bijeenkomsten verstaan. Onder ‘cursus’ wordt verstaan: minimaal 3 aangekondigde bijeenkomsten of het totaal van een meervoud daarvan. Onder ‘training’ wordt variabel één of meer bijeenkomsten verstaan wat per training specifiek is aangegeven.

3. De betaling
Door je aan te melden voor een consult, een cursus, workshop of training ga je een betalingsverplichting aan. Het afgesproken dan wel gefactureerde bedrag dient binnen 14 dagen na aanmelding te worden voldaan doch ten alle tijden vóór aanvang van de (eerste) bijeenkomst. Uiterlijk één week van tevoren wel te verstaan, indien dat mogelijk is in het tijdsbestek vanaf aanmelden tot start van het consult, de cursus, workshop of training.

Bij cursussen die uit een veelvoud van 3 lessen bestaan kan op verzoek een betalingsregeling worden afgesproken. Er worden dan steeds 3 lessen per betalingstermijn gefactureerd waarbij het verschuldigde totaalbedrag wel altijd minimaal een week vóór aanvang van de eerste van die 3 lessen moet zijn voldaan.

Voor consulten geldt: minimaal 1 uur á €67,50 wordt van tevoren overgemaakt of contant voldaan, een mogelijke restbetaling voor uiteindelijk meer afgenomen tijd, dient direct na het consult te worden voldaan.

Bij niet voldoen aan de voorwaarden van een getroffen regeling is het volledige bedrag direct opeisbaar. Overmaken doe je op: Pluter-Jupito, NL14 RABO 0302 8612 54

4. Niet tijdige betaling
Indien niet wordt voldaan aan de betalingsverplichtingen wordt daarvan eenmalig schriftelijk bericht gedaan en wordt de wederpartij een redelijke termijn gesteld om alsnog aan de verplichtingen te voldoen. Indien een betaling niet tijdig wordt voldaan, wordt de vordering ter incasso uit handen gesteld en komen de daaraan verbonden kosten zowel in als buiten rechte erbij en voor rekening van de wederpartij. Deze kosten bedragen ten minste 15% van het te vorderen bedrag met een minimum van € 40,00 eventueel te vermeerderen met btw en wettelijke rente gerekend vanaf de eerste vervaldag.

5. Annulering 
Binnen 14 dagen na aanmelding voor een consult, cursus, workshop of training, bestaat er de mogelijkheid de overeenkomst te annuleren. Annulering is niet meer mogelijk wanneer de cursus, workshop of training is gestart of binnen twee weken aanvangt.

Wanneer er geannuleerd wordt, dient in alle gevallen, aantoonbaar te worden aangegeven waarom dit geschiedt. Het is aan Pluter-Jupito om te beoordelen of de annulering op aanvaardbare en redelijke gronden wordt verzocht. In voorkomende gevallen kan Pluter-Jupito verzoeken om een medische verklaring. Tenzij daarvoor aantoonbaar bijzondere redenen zijn, kan het volgen van een cursus niet onderbroken worden. Indien Pluter-Jupito, buiten deze 14 dagen, toch toestemming geeft tot annulering door bijzondere omstandigheden, dan wordt altijd nog een bedrag van 50% van het verschuldigde consult- of workshopbedrag of 50% van het totaalbedrag voor 3 bijeenkomsten voor een cursus of training aan annuleringskosten berekend. Wanneer een consult, cursus, workshop of training door Pluter-Jupito wordt gecanceld, bijvoorbeeld vanwege onvoldoende animo, krijgt men daarover ten spoedigste bericht en wordt een inmiddels voldaan, in rekening gebracht bedrag, in het geheel geretourneerd.

6. Afmelden: Ik werk met en in de energie en geef heel veel. Wat betekent dat ik op voorhand, tijdens en na een bijeenkomst voor jou en de groep veel werk verricht. Ik werk een-op-een of in kleine, intieme groepen en hierdoor is het vervelend als iemand niet op komt dagen, te laat komt, op het allerlaatste moment afzegt of ervoor zorgt dat een bijeenkomst erg uitloopt. Probeer met evenveel respect voor mijn tijd en die van de groep om te gaan zoals ik dat evenzo voor jou doe.  Moet je tóch afzeggen, dan worden er kosten berekend volgens onderstaande tabel:

Annuleren of afmelden tot 2 maanden voor aanvang 10% van de overeengekomen prijs
Annuleren of afmelden tussen 2 maanden en 1 maand voor aanvang 25% van de overeengekomen prijs
Annuleren of afmelden tussen 1 maand en 1 week voor aanvang 50% van de overeengekomen prijs
Annuleren of afmelden minder dan 1 week voor aanvang 100% van de overeengekomen prijs
Tussentijdse beëindiging Bij tussentijdse beëindiging moet de deelnemer 100% van de overeengekomen prijs van de lopende cursus betalen alsmede alle financiële verplichtingen uit de reeds verstreken lessen voor zover die nog openstaan.

7. Overmacht 
In het geval van een niet toerekenbare tekortkoming bij een overeenkomst is Pluter-Jupito gerechtigd de verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten. Indien een dergelijke situatie van overmacht tot gevolg heeft dat een overeenkomst niet meer binnen een redelijke termijn kan worden nagekomen, kunnen partijen de overeenkomst middels een aangetekend schrijven ontbinden. Buitengewone omstandigheden die overmacht opleveren voor Pluter-Jupito, ontheft Pluter-Jupito van haar verplichtingen en geven het recht om een gesloten overeenkomst te annuleren of op te schorten totdat de buitengewone omstandigheden hebben opgehouden te bestaan. Bij blijvende overmacht is Pluter-Jupito ontslagen van haar verplichting de overeenkomst na te komen.

8. Gezondheidsrisico’s en aansprakelijkheid
Deelname aan activiteiten van Pluter-Jupito geschiedt op eigen risico. Er wordt door Pluter-Jupito geen aansprakelijkheid aanvaard voor blessures en/of schade geleden als gevolg van deelname. Ook voor mogelijke schade die ontstaat door andere diensten of adviezen van Pluter-Jupito of namens door haar ingeschakelde personen is Pluter-Jupito niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die daardoor geleden mocht worden. Noch is Pluter-Jupito aansprakelijk voor schade die ontstaat doordat bepaalde opleidingen en/of diensten niet op de overeengekomen datum uitgevoerd kunnen worden en/of wanneer bepaalde opleidingen langer duren. Mocht Pluter-Jupito in voorkomend geval aansprakelijk worden gesteld en gehouden, dan zal Pluter-Jupito slechts aansprakelijk zijn voor zover de schade valt onder de dekking van haar aansprakelijkheidsverzekering.

9. Materialen en cursusmateriaal
Op al het door Pluter-Jupito verstrekte materiaal behoudt Pluter-Jupito zich alle intellectuele eigendomsrechten en overige rechten. De inhoud blijft onvervreemdbaar eigendom van Pluter-Jupito. Voor een in strijd met deze bepaling verrichte handeling heeft Pluter-Jupito het recht om aanspraak te maken op een volledige schadevergoeding. Materiaal dat door Pluter-Jupito ter beschikking wordt gesteld, is uitsluitend bestemd voor degene, voor of ten behoeve van wie Pluter-Jupito de overeenkomst heeft afgesloten. Het is, tenzij anders aangegeven, niet toegestaan dit materiaal te kopiëren of aan derden ter hand te stellen.

10. Geheimhoudingsplicht
Alle informatie die door deelnemers en Pluter-Jupito tijdens consulten, de opleiding, workshop of training verstrekt wordt is vertrouwelijk. Er geldt ten alle tijde een geheimhoudingsplicht betreffende bedrijfsgevoelige informatie en persoonlijke informatie.

11. Klachtenprocedure
Bent je ontevreden over diensten van Pluter-Jupito, dan wil ik graag dat je mij daarover in kennis stelt. Op basis van je ervaring kan ik je klacht tevens als advies voor verbetering inzetten. Zo houd ik graag de relatie in stand, ondanks de mogelijke fouten in de dienstverlening. Mijn procedure: Ga eerst met mij in gesprek om je klacht goed te onderzoeken, te begrijpen en zo mogelijk een bevredigende oplossing voor jou te vinden. Als je klacht niet is weggenomen in het gesprek dan kunt je een formele schriftelijke klacht indienen bij bovenstaand adres. Je hebt 7 dagen de tijd om je klacht in te dienen, gerekend vanaf het moment van het ontstaan van de klacht. Je klacht wordt vertrouwelijk behandeld. Binnen 7 werkdagen ontvangt je een bevestiging van ontvangst. In geval van geschillen voortvloeiende uit een overeenkomst met Pluter-Jupito heb je het recht om een onafhankelijke derde in de arm te nemen en Pluter-Jupito zal dat dan ook doen. Deze onafhankelijke derden zullen gezamenlijk tot een bindend advies zullen komen voor beide partijen.

12. Toepasselijkheid en voorwaarden
Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere rechtsverhouding die op enig moment tussen Pluter-Jupito met jou, een klant, aanvrager of deelnemer van toepassing is of wordt. De voorwaarden zijn ook van toepassing in gevallen waarbij de wederpartij niet zelf een opleiding volgt, maar de betreffende overeenkomst voor een derde of werknemer geldt. In die gevallen is de wederpartij verplicht degene die de opleiding gaat volgen op de inhoud van deze voorwaarden te wijzen en er kennis van te laten nemen.

Iedere rechtsverhouding met Pluter-Jupito wordt beheerst door deze voorwaarden en slechts wanneer daarvan schriftelijk is afgeweken, kunnen deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk buiten toepassing worden gesteld. Daarnaast worden de rechtsverhoudingen met Pluter-Jupito mede bepaald door hetgeen namens Pluter-Jupito op andere wijze kenbaar wordt gemaakt. De voorwaarden zijn vermeld op de website www.pluter-jupito.nl onder het kopje ‘contact’. Zodra een deelnemer zich aanmeldt voor een opleiding, workshop of training of akkoord gaat met een offerte, wordt verondersteld dat kennis is genomen van de voorwaarden en de voorwaarden integraal zijn geaccepteerd.

Indien een bepaling of een deel van een bepaling in deze voorwaarden strijdig is met een wettelijk voorschrift, Europese Richtlijnen of onredelijke bezwarend wordt geacht zullen/zal uitsluitend de betreffende bepaling/bepalingen of deel van een betreffende bepaling/ bepalingen buiten toepassing blijven. Al het overige in deze voorwaarden bepaalde blijft in dat geval onverkort van toepassing en zal gelden tussen partijen. Als een bepaling uit deze voorwaarden op grond van enige wet, richtlijn of de redelijkheid en billijkheid nietig of vernietigd is, is het Pluter-Jupito toegestaan een vervangende bepaling toe te passen die wel rechtens toelaatbaar is en zoveel mogelijk aansluit bij de strekking en de inhoud van het nietige of vernietigde bepaling.